ภารกิจหลัก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เริ่มดำเนินการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2482 โดยในระยะแรกใช้วิธีการจ้างโรงพิมพ์เอกชนในการพิมพ์สลาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 ได้เริ่มทำการก่อสร้างโรงพิมพ์เพื่อพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลเองที่ถนนจักรพงษ์ การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2495 จึงเริ่มพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เป็นครั้งแรก

ภายหลังจากกิจการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 รัฐสภาจึงมีการออก พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ที่ระบุวัตถุประสงค์การจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประการหนึ่งคือ "การจัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ” ทำให้ในปี พ.ศ. 2520 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงดำเนินการก่อสร้างโรงพิมพ์ขึ้นใหม่ ที่ซอยแยกซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ย้ายงานด้านการพิมพ์ทั้งหมด ทั้งงานพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ มาอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีระยะเวลากว่า 40 ปี โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท

การดำเนินธุรกิจพิมพ์สิ่งพิมพ์ เป็นภารกิจเสริมโดยเกิดจากแนวคิดของผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่จะนำกำลังการผลิตส่วนเหลือของเครื่องจักรที่ใช้สำหรับพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลและเครื่องจักรประกอบอื่นๆ มาใช้พิมพ์งานรับจ้างพิมพ์โดยไม่มุ่งเน้นการแสวงหากำไร แต่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถมีทางเลือกในการว่าจ้างพิมพ์งานป้องกันการปลอมแปลงที่มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสม ภายใต้นโยบายการกำกับของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล